Privacy Verklaring

Titel

ZZP Ondersteuning Nederland BV, gevestigd aan Boerhaavelaan 40 2713 HX Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zzpondersteuning.nl
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
085 - 041 0336

ZZP Ondersteuning Nederland maakt geen gebruik van een Functionaris Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZZP Ondersteuning Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, gegevens over jouw activiteiten op onze website (leden-login), lijst met contactgegevens van de klant en bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ZZP Ondersteuning Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ZZP Ondersteuning Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling.
Verzenden van onze nieuwsbrief.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
ZZP Ondersteuning Nederland neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZZP Ondersteuning Nederland) tussen zit.ZZP Ondersteuning Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SnelStart als boekhoudprogramma, incl informatie en urenregistratie tbv facturering en boekhouding. Deze worden alleen binnen de SnelStart omgeving bewaard en worden geprint en aan jou overgedragen uiterlijk 6 weken na sluiten boekjaar dat je stopt met het afnemen van de module “Administratie”. Omdat je zelf inzage hebt in SnelStart verwachten we geen gevolgen van deze geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ZZP Ondersteuning Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens - Bewaartermijn - Reden
NAW gegevens incl geboortedatum - 6 mnd nieuw boekjaar na opzegging - Benodigd voor afsluiten boekjaar
E-mailadres - 6 mnd nieuw boekjaar na opzegging - Benodigd voor afsluiten boekjaar
Overige gegevens actief verstrekt - 3 mnd na beëindigen dienstverlening - Per kwartaal opruimen pers.gegevens
Contactgegevens van klant via app - mnd na beëindigen dienstverlening - Per kwartaal opruimen pers.gegevens
Bankrekeningnummer - 6 mnd nieuw boekjaar na opzegging - Benodigd voor afsluiten boekjaar

Delen van persoonsgegevens met derden
ZZP Ondersteuning Nederland deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZZP Ondersteuning Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ZZP Ondersteuning Nederland jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Nedap: Aanmaak Zorgdossier
SnelStart: Aanmaak boekhouding
ScholsICT: Aanmaak Veilig Online pakket
Minerva: Aanmaak scholings pakket

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ZZP Ondersteuning Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZZP Ondersteuning Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zzpondersteuning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . ZZP Ondersteuning Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZZP Ondersteuning Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zzpondersteuning.nl